Aanpassingen in de ketenregeling en de transitievergoeding na twee jaar ziekte

Door op vrijdag 29 april 2016

Op 21 april 2016 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, in een brief aan de Tweede Kamer zijn 'oplossingen voor knelpunten in de arbeidsmarkt' aangeboden. De voorgestelde oplossingen zijn in overleg met de coalitiefracties en de sociale partners tot stand gekomen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het feit dat de in het Sociaal Akkoord afgesproken doelen de juiste zijn, maar dat "de wet in de uitvoering op onderdelen bijsturing vraagt". De belangrijkste voorgenomen aanpassingen betreffen de ketenregeling met betrekking tot seizoensarbeid en de verplichting tot betaling van de transitievergoeding na twee jaar ziekte.
 
In dit artikel zijn de voorgestelde wijzigingen kort voor u uiteengezet.
 
Seizoensarbeid – Ketenregeling
De ketenregeling bepaalt dat indien meer dan drie, of langer dan twee jaar, tijdelijke arbeidsovereenkomsten tussen dezelfde partijen zijn gesloten zonder onderbreking van meer dan zes maanden, de tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt geconverteerd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In bepaalde gevallen is deze minimale periode van zes maanden vaak te lang om een keten – en daarmee een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd – te voorkomen. Dit is bijvoorbeeld het geval in een sector waar door seizoensarbeid een cyclus in de bedrijfsvoering plaatsvindt, als gevolg waarvan een gedeelte van het jaar wel, en een gedeelte van het jaar niet kan worden gewerkt.
 
De beoogde aanpassing houdt in dat de zogenoemde tussenpoos van zes maanden bij cao teruggebracht kan worden tot drie maanden voor functies waarin de werkzaamheden als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn en gedurende ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden verricht. Hierbij kan worden gedacht aan de land- en tuinbouwsector. Deze tussenpoos van drie maanden is gelijk aan de wettelijke periode die gold voor de inwerkingtreding van de WWZ. Voor functies die een aaneengesloten periode van negen maanden overschrijden bestaat de mogelijkheid tot verkorting van de tussenpoos niet.
 
Transitievergoeding na twee jaar ziekte
De arbeidsovereenkomst van een werknemer die langdurig arbeidsongeschikt (langer dan 24 maanden) is, kan op grond van de zogenaamde b-grond worden opgezegd indien hiervoor toestemming is verleend door het UWV. In bepaalde gevallen vinden werkgevers de kosten van de transitievergoeding in verband met de duur van het dienstverband, die als gevolg van de opzegging dienen te worden betaald aan de werknemer te hoog. Mede gelet op het feit dat reeds twee jaar het loon van de werknemer is doorbetaald zonder dat hier werkzaamheden tegenover stonden en kosten in het kader van de re-integratie inspanningen zijn gemaakt. In een dergelijk geval kiest de werkgever er nu vaak voor om de arbeidsovereenkomst niet op te zeggen en deze in stand te houden als 'slapend dienstverband': voor de werkgever bestaat dan niet langer de verplichting loon door te betalen en evenmin de verplichting om de transitievergoeding te betalen. Als gevolg hiervan blijft de arbeidsovereenkomst formeel bestaan en ontvangt de werknemer niet alleen geen inkomsten meer, maar ook ontvangt deze tevens geen ontslagvergoeding. Dit brengt overigens ook risico's met zich mee voor de werkgever, welke zijn beschreven in het artikel 'Het slapend dienstverband: een uitweg of een valkuil?'.
 
Om dit te voorkomen wordt de wet zodanig aangepast dat de transitievergoeding die door de werkgever wordt betaald volledig zal worden gecompenseerd vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) in het geval de werknemer twee jaar ziek is geweest. Hier zal een verhoging van de (uniforme) premie die door werkgevers betaald wordt tegenover staan. Op deze wijze wordt beoogd het aantrekkelijker te maken voor de werkgever om niet langer slapende dienstverbanden in stand te houden.
 
Realisering
De wijziging van de ketenregeling met betrekking tot seizoensarbeid wordt geacht reeds op 1 juli 2016 ingevoerd te zijn. De aanpassing die leidt tot compensatie van de transitievergoeding zal naar verwachting pas op 1 januari 2018 in werking treden. Minister Asscher heeft aangegeven te zullen bezien of het mogelijk is om deze wijziging met terugwerkende kracht in te laten gaan.
 
Conclusie
De voorgestelde wijziging is ontegenzeggelijk niet 'dé oplossing' voor alle knelpunten op de arbeidsmarkt. In feite betreft het natuurlijk een lapmiddel voor situaties die reeds voor de invoering van de WWZ hadden kunnen worden voorspeld. Het lijkt echter wel een stap in de goede richting om een aantal van de negatieve effecten van de WWZ op de arbeidsmarkt te verhelpen. Het is echter wel opmerkelijk dat de werkgevers – hoewel als collectief – alsnog de kosten dienen te dragen voor de transitievergoeding van de werknemer die langer dan twee jaar ziek is geweest.
 
Klik hier voor het persbericht van het Ministerie en de bijbehorende brieven.
 
 
De status van het nieuwe regeerakkoord
op vrijdag 23 februari 2018
De bedenktermijn
op donderdag 14 april 2016
Webinar vergoedingen onder de WWZ
op woensdag 18 november 2015
E-book reorganiseren
op woensdag 24 juni 2015
E-book Wet Werk en Zekerheid
op woensdag 29 april 2015
Minder keuzevrijheid bij ontslag
op maandag 30 maart 2015
Wegversperringen van de Flexwet
op donderdag 22 januari 2015

Contact

Contact

Lexence
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
T: +31 20 5736 736
F: +31 20 5736 737
E: info@lexence.com
I: lexence.com
Postbus 75999
1070 AZ Amsterdam

KvK: 34191068
btw: NL812001217B01