Door op vrijdag 17 januari 2014

De Hoge Raad heeft op 20 december 2013 geoordeeld dat een werknemer die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en zelf ontslag neemt, maar binnen drie maanden weer terugkeert bij de oude werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, een beroep toekomt op de zogenoemde Ragetlie-regel.

Deze regel is vastgelegd in artikel 7:667 lid 4 BW en houdt in dat als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd binnen drie maanden volgt op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die anders dan door een rechtsgeldige opzegging of ontbinding is geëindigd, de werknemer toch dezelfde rechtsbescherming heeft als toen hij onder het contract voor onbepaalde tijd werkte. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt dan dus niet van rechtswege.

Anders dan het hof oordeelde de Hoge Raad dat de opzegging door de werknemer geen ‘rechtsgeldige opzegging’ is in de zin van artikel 7:667 lid 4 BW. De Hoge Raad overweegt daarbij dat uit de toelichting op artikel 7:667 lid 4 BW volgt dat de wetgever de eis van opzegging heeft gehandhaafd voor het geval van beëindiging ‘anders dan door rechtsgeldige opzegging of ontbinding door de rechter’, omdat bij die beëindiging de bij de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bestaande ontslagbescherming niet ‘gerealiseerd’ is, dat wil zeggen geen toetsing van het ontslag heeft plaatsgevonden door (thans) het UWV dan wel door de rechter. Het strookt dan ook met de ratio van artikel 7:667 lid 4 BW om onder ‘rechtsgeldige opzegging’ in die bepaling niet te verstaan een opzegging door de werknemer. Bij die opzegging vindt immers geen toetsing van het ontslag plaats.

Voorheen was de Ragetlie-regel alleen van toepassing op arbeidscontracten die met wederzijds goedvinden waren beëindigd. Door de uitspraak van de Hoge Raad geldt de regel nu ook als de werknemer zelf zijn contract opzegt maar binnen drie maanden terugkeert bij de werkgever. Deze termijn wordt, als gevolg van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid, vanaf juli 2014 opgerekt naar zes maanden.

De status van het nieuwe regeerakkoord
op vrijdag 23 februari 2018
De bedenktermijn
op donderdag 14 april 2016
Webinar vergoedingen onder de WWZ
op woensdag 18 november 2015
E-book reorganiseren
op woensdag 24 juni 2015
E-book Wet Werk en Zekerheid
op woensdag 29 april 2015
Minder keuzevrijheid bij ontslag
op maandag 30 maart 2015
Wegversperringen van de Flexwet
op donderdag 22 januari 2015

Contact

Contact

Lexence
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
T: +31 20 5736 736
F: +31 20 5736 737
E: info@lexence.com
I: lexence.com
Postbus 75999
1070 AZ Amsterdam

KvK: 34191068
btw: NL812001217B01